Pipe laying at : Heerassagala GN Division, Suduhumpola West GN Division, Suduhumpola East GN Division, Mulgampola GN division